PHP安装rabbitmq扩展(踩坑)

作者: siediyer 分类: PHP 发布时间: 2021-10-11 02:27

我在项目中应用rabbitmq已很多年了,自己从没总结过。在用的时候感觉之前的东西又忘,然后又去百度里各种找资料,找资料这种折腾的事太累。现在想把这个过程写下来,以备不时之需,人老了记忆力在下降。写技术文章总喜欢乱串,先说说PHP安装rabbitmq扩展(可理解为是调用rabbitmq的php客户端,非rabbitmq服务端),然后是rabbitmq的应用场景,具体应用下篇文章再写。

 

一、安装rabbitmq扩展php扩展

1、安装依赖库rabbitmq-c
我的环境都是源码安装的

#先要安装依赖rabbitmq-c
wget https://github.com/alanxz/rabbitmq-c/releases/download/v0.8.0/rabbitmq-c-0.8.0.tar.gz
tar -zxvf rabbitmq-c-0.8.0.tar.gz
cd ./rabbitmq-c-0.8.0

cp -r /root/rabbitmq-c-0.8.0 /usr/local/rabbitmq-c

./configure --prefix=/usr/local/rabbitmq-c

make && make install

接下来是amqp
#https://pecl.php.net/package/amqp的下载地址

wget https://pecl.php.net/get/amqp-1.10.2.tgz
tar xvf amqp-1.10.2.tgz
cd amqp-1.10.2

/www/server/php/74/bin/phpize
./configure --with-php-config=/www/server/php/74/bin/php-config --with-amqp --with-librabbitmq-dir=/usr/local/rabbitmq-c
make && make install
echo "extension = amqp.so" >> /www/server/php/74/etc/php.ini

Installing shared extensions:     /www/server/php/74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/
#重启服务

 

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

Title - Artist
0:00